Contributie

Contributie
De contributie is gebaseerd op de jaarcontributie. Hierbij is rekening gehouden met het vervallen van de lessen tijdens
de schoolvakanties. De jaarcontributie wordt in vier termijnen van een kwartaal vooruit geïnd.
Pas nadat het inschrijfgeld van € 10,00 samen met de geldende kwartaalcontributie door ons via een Automatische
Incasso (zie hierna) is geïncasseerd, gaat het voorlopige lidmaatschap over in het definitieve lidmaatschap.
Wij maken u er op attent dat u/uw zoon of dochter pas verzekerd bent/is, nadat de contributie is bijgeschreven op de
girorekening van ACGV (behoudens twee proeflessen).
Contributie per kwartaal (deze wordt vóóraf door ACGV geïncasseerd via AI):

• Peuters en Ouder/peutergym (tot 4 jaar) 1 uur per week 42,50
• Jeugdleden (3 t/m 16 jaar) 1 uur per week 42,50
• Clubleden (17 jaar en ouder) 1 uur per week 42,50
• Selectie meisjes 2 uur per week 52,50

Bij het volgen van meerdere lessen per week worden de geldende contributies bij elkaar opgeteld (in geval wordt
deelgenomen aan selectietraining). Bij herinneringen of aanmaningen in geval van achterstanden wordt € 5,00 in
rekening gebracht.

Tijdens de schoolvakanties zijn de zalen dicht, en zijn er dus geen lessen. De contributie loopt tijdens de vakanties
gewoon door. Bij de berekening van de hoogte van de contributie is hiermee rekening gehouden.

Inning van de Contributie
ACGV maakt gebruik van Automatische Incasso (AI). Door ondertekening van het inschrijfformulier, ingevuld met
de gegevens van u of uw zoon/dochter hieronder, machtigt u de ACGV om doorlopend en voorafgaand aan ieder
kalenderkwartaal de contributie via AI te innen:
1. Totdat u deze zelf schriftelijk weer opzegt. Dit kan alleen bij opzegging van het lidmaatschap.
2. Van uw bankrekening zoals hieronder op het inschrijfformulier is vermeld.
3. Ter hoogte van de voor u of uw zoon/dochter geldende contributie zoals in de tabel hierboven is aangegeven.
4. Onder vermelding van de periode van de contributie.
5. In de laatste week van de maand voorafgaand aan het geldende (kalender)kwartaal.

ACGV int de contributie onder incassant ID: NL43ZZZ401224560000.

Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze zelf binnen 8 weken ongedaan maken
(weigeringsperiode).

Wilt u dit dan via een e-mail aan (contributievragen@acgv.nl) kenbaar maken.
Bij de eerste AI is naast de contributie ook € 10,00 inschrijfgeld begrepen.